หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

มหาวิทยาลัยชินวัตรเปิดรับผู้สมัครเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล เปิดเรียนเดือน มิถุนายน 2564


*(เรียนทฤษฎี) ณ.มหาวิทยาลัยชินวัตรวิทยาคารกรุงเทพ ตึกวิภาวดี และ *(เรียนช่วงเข้าห้องแลป)ม.ชินวัตรจ.ปทุมธานี มีรถรับ_ส่งฟรีไป_กลับมหาวิทยาลัย

1.   เรียนวันเสาร์และอาทิตย์เวลา 8.00 น. - 16.00 น.
📌*เรียนทฤษฏี*(บรรยาย) ที่ มหาวิทยาลัยชินวัตร วิทยาคารกรุงเทพฯ 197 อาคารบีบีดี วิภาวดีรังสิต
📌*ภาควิชาปฏิบัติการ* (แล๊ป) เรียนที่ ม.ชินวัตร อ.สามโคก จ. ปทุมธานีค่ะ
เพราะต้องใช้ห้องแล๊ปที่ มหาลัยเรียนเทอมแรกค่ะ เทอมที่สองฝึกงานค่ะ

2.   ในกรณีเรียนที่ ม.ชินวัตรปทุมธานี จะมีรถรับส่ง จาก ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ไป - กลับ มหาวิทยาลัยชินวัตร ‼ฟรี ‼แต่ถ้าเรียนที่ วิทยาคารกรุงเทพ วิภาวดีรังสิตจะไม่มีรถรับส่ง

3.   ฝึกภาคปฏิบัติ ระยะเวลา 5 เดือน วันจันทร์ - วันศุกร์


✔   คุณสมบัติเฉพาะของผู้ที่ต้องการศึกษา
✔   มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
✔   อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดการอบรม
✔   น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
✔   มีสุขภาพดี ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมหรือการปฏิบัติงาน


1.   ค่าสมัครสอบ 500 บาท
2.   ยืนยันสิทธิ์และกิจกรรมเตรียมความพร้อมเป็นผู้ช่วยพยาบาล 5,500 บาท
✔  (ชำระเงินหลังส่งเอกสารผ่านแล้ว)

สิทธิประโยชน์จะได้รับดังนี้

ลำดับ
รายการ
ราคา
1
ชุดฝึกปฏิบัติการ จำนวน 2 ชุด 2,000 บาท
2
ชุดวอร์ม จำนวน 1 ชุด 1,000 บาท
3
เสื้อสูท จำนวน 1 ตัว 500 บาท
4
ป้ายชื่อติดหน้าอก จำนวน 1 ป้าย 150 บาท
5
ค่ากิจกรรม 1,500 บาท
6
กระเป๋า 350 บาท
รวม
5,500 บาท

✔   ชำระค่าเทอมครั้งที่ 1  ก่อนวันรายงานตัวเปิดเทอม 1 ช่วง  1 มิถุนายน 2564  จำนวน  35,000  บาท โอนเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยโดยตรง
✔   ชำระค่าเทอมครั้งที่ 2  ปลายปี 2564  จำนวน  40,000 บาท1.  ส่งเอกสารประกอบการสมัครตามด้านล่างทางไลน์ดังนี้
    1.1  สำเนาทะเบียนบ้าน
    1.2  สำเนาวุฒิการศึกษา
    1.3  สำเนาบัตรประชาชน
    1.4  ใบเปลื่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)


-   โรงพยาบาลปทุมธานี
-   โรงพยาบาลสามโคก จ.ปทุมธานี
-   โรงพยาบาลบางบัวทอง จ.นนทบุรี
-   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จ.หนองคาย
-   โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน จ.สกลนคร
-   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ่อเงิน จ.ปทุมธานี


✔   ติดต่อ อ.จิราพร โทร 093-4508088
✔   สนใจสมัครส่ง เอกสารทางไลน์นี้ได้ค่ะ

คณะพยาบาลศาสตร์

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์คุณสมบัติเฉพาะของผู้ที่ต้องการศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
จบการศึกษาในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
น้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
ค่าดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง 17.5 - 25.0

โอกาสทางวิชาชีพ

พยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพ ตั้งแต่ระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด ทั้งภาครัฐและเอกชน
สามารถเดินทางไปประกอบวิชาชีพในกลุ่มประเทศ ASEAN ได้อย่างเสรี และประกอบวิชาชีพได้ทั่วโลก
สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และเอก
เป็นอาจารย์พยาบาล ผู้บริหารในสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา
เป็นผู้บริหารในโรงพยาบาล
สามารถก้าวสู่  ตำแหน่งหัวหน้าหอผู้ป่วย  หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล  และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ค่าเทอมตลอดหลักสูตร 4 ปี 600,000 บาท

(กรณีนักศึกษากู้ยืม กยศ. กรอ. กู้ได้ปีละประมาณ 90,000 บาท)