ค่าใช้จ่าย1.   ค่าสมัครสอบ 500 บาท
2.   ยืนยันสิทธิ์และกิจกรรมเตรียมความพร้อมเป็นผู้ช่วยพยาบาล 5,500 บาท
✔  (ชำระเงินหลังส่งเอกสารผ่านแล้ว)

สิทธิประโยชน์จะได้รับดังนี้

ลำดับ
รายการ
1
ชุดฝึกปฏิบัติการ จำนวน 2 ชุด
2
ชุดวอร์ม จำนวน 1 ชุด
3
เสื้อสูท จำนวน 1 ตัว
4
ป้ายชื่อติดหน้าอก จำนวน 1 ป้าย
5
ค่ากิจกรรม
6
กระเป๋า 1 ใบ

✔ ชำระค่าเทอมครั้งที่ 1
ก่อนวันรายงานตัวเปิดเทอม 1(ภาคเรียนที่ 1) จำนวน 20,000 บาท โอนเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยโดยตรง

✔ ชำระค่าเทอมครั้งที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2) จำนวน 30,000 บาท

✔ ชำระค่าเทอมครั้งที่ 3 ( ภาคเรียนที่ 3) จำนวน 25,000 บาท


หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
คุณสมบัติเฉพาะของผู้ที่ต้องการศึกษา
มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดการอบรม
น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
มีสุขภาพดี ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมหรือการปฏิบัติงาน

โอกาสทางวิชาชีพ

ทำงานในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน คลินิค สถานเสริมความงาม
มีรายได้หลัก หรือรายได้จากดูแลผู้สูงอายุ