ค่าใช้จ่าย1.   ค่าสมัครสอบ 500 บาท
2.   ยืนยันสิทธิ์และกิจกรรมเตรียมความพร้อมเป็นผู้ช่วยพยาบาล 5,500 บาท
✔  (ชำระเงินหลังส่งเอกสารผ่านแล้ว)

สิทธิประโยชน์จะได้รับดังนี้

ลำดับ
รายการ
ราคา
1
ชุดฝึกปฏิบัติการ จำนวน 2 ชุด 2,000 บาท
2
ชุดวอร์ม จำนวน 1 ชุด 1,000 บาท
3
เสื้อสูท จำนวน 1 ตัว 500 บาท
4
ป้ายชื่อติดหน้าอก จำนวน 1 ป้าย 150 บาท
5
ค่ากิจกรรม 1,500 บาท
6
กระเป๋า 350 บาท
รวม
5,500 บาท

✔   ชำระค่าเทอมครั้งที่ 1  ในวันรายงานตัว  1 มิถุนายน 2563  จำนวน  35,000  บาท
✔   ชำระค่าเทอมครั้งที่ 2  ในเดือน  ตุลาคม 2563  จำนวน  40,000 บาท


หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
คุณสมบัติเฉพาะของผู้ที่ต้องการศึกษา
มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดการอบรม
น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
มีสุขภาพดี ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมหรือการปฏิบัติงาน

โอกาสทางวิชาชีพ

ทำงานในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน คลินิค สถานเสริมความงาม
มีรายได้หลัก หรือรายได้จากดูแลผู้สูงอายุ