หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลของมหาวิทยาลัยชินวัตร ก่อตั้งขึ้นจากปณิธานของผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยและคณาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยชินวัตร เพื่อมุ่งผลิตผู้ช่วยพยาบาลที่มีความรู้และศักยภาพ สร้างเสริมทักษะและประสบการณ์ พร้อมรับกับสังคมโลกในอนาคต

จุดมุ่งหมายของคณะ

ผลิตผู้ช่วยพยาบาลตอบสนองความต้องการของสังคมโลก

ความโดดเด่นของหลักสูตร

เป็นหลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามสภาวิชาชีพกำหนด และเป็นที่ต้องการของตลาดทางด้านสุขภาพทั้งในชุมชนและสถานบริการของรัฐ

โครงสร้างหลักสูตร

-   หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2560 มีจำนวนหน่วยกิต
-   ตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนจำนวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา ดังนี้

1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
6
หน่วยกิต
2 หมวดวิชาเฉพาะ
28
หน่วยกิต
    2.1 รายวิชาภาคทฤษฎี
18
หน่วยกิต
    2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ
10
หน่วยกิต
3 หมวดวิชาเลือก
2
หน่วยกิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
คุณสมบัติเฉพาะของผู้ที่ต้องการศึกษา
มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่6 หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดการอบรม
น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 40 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
มีสุขภาพดี ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรมหรือการปฏิบัติงาน

โอกาสทางวิชาชีพ

ทำงานในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน คลินิค สถานเสริมความงาม
มีรายได้หลัก หรือรายได้จากดูแลผู้สูงอายุ