ภาพบรรยากาศพิธีรับใบประกาศนีย์บัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2561